Jharkhand Orthopaedic Association

Past Secretaries

Dr. Amar Kumar Singh,
RNC (2007-2008)
Prof. Sudhir Kumar MS,
Ortho (2008-2009)
Dr. Manjit Singh Sindhu,
(2009-2010)
Dr. Raghubar Sharan, Jamshedpur,
(2010-2011)
Dr. Deepak Naiman Kachhap,
Bokaro (2011-2012)
Dr. Pankaj Kumar,
Ranchi (2012-2013)
Prof. (Dr.) Pawan Kumar - M S (Ortho), FICS,
Ranchi (2013-2016)
Dr. Manjit Singh Sindhu,
(2009-2010)